หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

รายละเอียดหลักสูตร