เว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

“ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

สารจากคณบดี

          จากคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารงานของคณะฯ โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสากล

          ในนามของตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

โครงการส่งเสริมภูมปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 2566

ดาวเหนือคลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลั …

โครงการส่งเสริมภูมปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 2566 Read More »

โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดโครงการ “สหเ …

โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

บริการยืดกล้าม cooldown และดูแลนักกีฬา รายการ Tak Ultra Marathon 2023

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและการแพทย์แผนไท …

บริการยืดกล้าม cooldown และดูแลนักกีฬา รายการ Tak Ultra Marathon 2023 Read More »

นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พื้นที่จังหวัดตาก

อ.ดร.เมธี สุทธศิลป์ นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ …

นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พื้นที่จังหวัดตาก Read More »

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปี4 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาเวชกรรมไทย/เภสัชกรรมไทย/นวดไทย

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปี4 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใ …

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปี4 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาเวชกรรมไทย/เภสัชกรรมไทย/นวดไทย Read More »

ภาพกิจกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง