เว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

“ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

สารจากคณบดี

          จากคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารงานของคณะฯ โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสากล

          ในนามของตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

งานวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา […]

กิจกรรมบูรณาการการเรียนและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำโดยอาจารย์อาท […]

อาจารย์นอร์ทเทิร์นขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรม สัมมนาเรื่อง “สารต้องห้ามทางการกีฬา แก่บุคลากรทางการกีฬา”

23-24 กันยายน พ.ศ. 2566 “อาจารย์นอร์ทเทิร์นขึ้นทะ […]

โครงการส่งเสริมภูมปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 2566

ดาวเหนือคลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลั […]

โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดโครงการ “สหเ […]

ภาพกิจกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง