เว็บไซต์

คณะสหเวชศาสตร์

“ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

สารจากคณบดี

          จากคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด้วยภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการบริหารงานของคณะฯ โดยให้ความสำคัญของการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในคณะฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ

          คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสากล

          ในนามของตัวแทนคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาเป็นครอบครัวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เราเปิดสอน

คณะสหเวชศาสตร์ เข้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) และบริการวิชาการ เรื่องการใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ และสาธิตการดับเพลิงขั้นเบื้องต้น พร้อมมอบถังดับเพลิงแบบมือถือ

ตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอ …

คณะสหเวชศาสตร์ เข้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) และบริการวิชาการ เรื่องการใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ และสาธิตการดับเพลิงขั้นเบื้องต้น พร้อมมอบถังดับเพลิงแบบมือถือ Read More »

0 comments

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย อ.จตุพร แพงจักร หัวหน้าสาขา และ อ.ปรางทอง นนทะการ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทย

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สาขาวิชาก …

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย อ.จตุพร แพงจักร หัวหน้าสาขา และ อ.ปรางทอง นนทะการ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทย Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา (วชิรสารโสภณ) จังหวัดกำแพงเพชร

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเท …

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา (วชิรสารโสภณ) จังหวัดกำแพงเพชร Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ปรางทอง นนทะการ และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 12 ก.ย.65 คณะสหเวชศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ปราง …

คณะสหเวชศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ปรางทอง นนทะการ และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนกันยายน 2565 Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมจัดบูทกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและการนวดไทย ร่วมกับ สสจ.ตาก ณ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อ.เมือง จ.ตาก

วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ นำโ …

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมจัดบูทกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและการนวดไทย ร่วมกับ สสจ.ตาก ณ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อ.เมือง จ.ตาก Read More »

ภาพกิจกรรมและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง