คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์อาทิตย์ เข็มทอง

อาจารย์อาทิตย์ เข็มทอง

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์นิตินัย สงวนศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย