คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

8218

ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

อาจารย์จารุวรรณ คำเกษม

อาจารย์ประจำวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

อาจารย์อลงกรณ์ ศรีเลิศ

อาจารย์ประจำวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน