คณะสหเวชศาสตร์

phlogo-ohs

สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์วิวัฒน์ โมราราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ภิญโญ สุโรจน์นานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย