คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์จตุพร แพงจักร

อ.จตุพร แพงจักร

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ปภาดา หอมจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทย

อาจารย์รพีพรรณ ชมแผน

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทย

อาจารย์กนกอร สมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทย