คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.จิระภา ขำพิสุทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.เพชรลดา บริหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ไพโรจน์ จันทรมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต