โครงสร้างคณะสหเวชศาสตร์

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

คณบดีคณะสหเวศศาสตร์

อ.อาทิตย์ เข็มทอง

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

อ.จตุพร แพงจักร

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย