อาจารย์นอร์ทเทิร์นขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรม สัมมนาเรื่อง “สารต้องห้ามทางการกีฬา แก่บุคลากรทางการกีฬา”

23-24 กันยายน พ.ศ. 2566 “อาจารย์นอร์ทเทิร์นขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรม สัมมนาเรื่อง “สารต้องห้ามทางการกีฬา แก่บุคลากรทางการกีฬา (5 ภาค)” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณต้นสังกัด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ให้เป็นตัวแทนจากจังหวัดตาก (อาจารย์อาทิตย์ เข็มทอง สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)