โครงการส่งเสริมภูมปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 2566

ดาวเหนือคลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ออกให้บริการวิชาการกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชนปี 2566” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ